โอนเงินค่าตอบแทนและวิทยฐานะ

 สพป.สบ.2  ได้โอนเงินค่าตอบแทนฯ และวิทยฐานะ จำนวน  9  ราย  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  โอนวิทยฐานะ

Advertisements

ตัวอย่างหนังสือแจ้งขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแทนคู่สมรสฯ

กดดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแทนคู่สมรส