โอนเงิน

โอนเงิน

Advertisements

โอนเงินค่าตอบแทนและวิทยฐานะ

 สพป.สบ.2  ได้โอนเงินค่าตอบแทนฯ และวิทยฐานะ จำนวน  9  ราย  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  โอนวิทยฐานะ